แบบฝึกหัด

1. จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้มาพอเข้าใจ คลื่นกล ความยาวคลื่น เฟส อัมพลิจูด ความถี่ คาบเวลา หน้าคลื่น เลขคลื่น ความเค้นปกติ ความเค้นอัด โมดูลัสความยืดหยุ่นของยัง ความเครียดปกติคลื่นความถ่วง คลื่นริ้ว คลื่นกระแทก

2. คลื่นตามยาวกับคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

3. จงบอกชื่อคลื่นตามยาว และบอกชื่อคลื่นตามขวางที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาอย่างละ 5 ชื่อ

4. ทำไมความเครียดจึงไม่มีหน่วย

5. กฎของฮุก กล่าวไว้ว่าอย่างไร และกฎของฮุกจะใช้ได้ดีกรณีใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงเหมาะสมกับกรณีนั้น ๆ

6. ถ้าปสริง 2 อัน มีความยาวเท่ากันและมีมวลสารต่อหนึ่งหน่วยความยาวเท่ากันเมื่อทำให้เกิดคลื่อนตามยาว

ในสปริงทั้งสอง คลื่นทั้งสองนั้นจะมีความเร็วเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

7. เราจะทำให้เกิดคลื่นตามยาวเส้นเชือกได้หรือไม่

8. จงแสดงให้เห็นว่า ความเร็วของคลื่นตามขวางที่เกิดขึ้นบนเส้นเชือกมีค่าเท่ากับ เมื่อ T เป็นแรงตึงในเส้นเชือก

และ m เป็นมวลสารต่อหนึ่งหน่วยความยาว

9. จงบอกความแตกต่างของคลื่นความถ่วง กับคลื่นริ้วทิ่เกิดขึ้นบนผิวของของเหลวให้เข้าใจ

10. ความเร็วเฟสกับความเร็วกลุ่มของคลื่นต่างกันอย่างไร

11. จงยกตัวอย่างปรากฏการณ์คอปเปลอร์ที่เจอในชีวิตประจำวันมาให้ดู 5 ตัวอย่าง

12. คลื่นกระแทกเกิดขึ้นได้อย่างไร จะพบคลื่นกระแทกได้ในกรณีไหนบ้าง

13. ชายคนหนึ่งอยู่บนเรือบรรทุกหิน เขาสังเกตเห็นว่าการสั่นของเรือจะทำให้เกิดคลื่นบนผิวน้ำ

ถ้าเรือสั่นในอัตรา 12 ครั้งต่อเวลา 20 วินาที และการสั่นแต่ละครั้งจะทำให้เกิดสันคลื่น 1 สันคลื่น

นอกจากนี้ถ้าภายใน 6 วินาที สันคลื่นอันหนึ่งจะเดินทางได้

12 เมตร จงคำนวณหาความยาวคลื่นของคลื่นน้ำ

14. ถ้าความเร็วของคลื่นวิทยุมีค่า 3?108 เมตรต่อวินาที ความยาวคลื่นของคลื่นที่ส่งออกไปจะมีค่าเท่าไร

ถ้าความถี่ในการส่งคลื่นวิทยุมีค่า 860 กิโลเฮิร์ตซ์