ประวัติอาจารย์ผู้สอน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองคำ บ่อคำ
   email : thongkam@rip.ac.th
ตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
สังกัด
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน

 วิชาฟิสิกส์ 1
 ฟิสิกส์ของคลื่น
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
 ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น
 สัมมนาฟิสิกส์
 กลศาสตร์

วุฒิการศึกษา

 กศ.บ. (ฟิสิกส์)
 กศ.ม. (ฟิสิกส์)

เอกสารตำราที่เรียบเรียง

 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 184 หน้า 2529
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 379หน้า 2535
 ฟิสิกส์ของคลื่น 260 หน้า 2529
 ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น 763 หน้า 2539
 กลศาสตร์ 168 หน้า 2539
 ฟิสิกส์ 2 200 หน้า 2541

ประสบการณ์การฝึกอบรม

 An Internship Programme of Higher Education Manament ที่ Solihull College Unitete Kingdom

 Innovative Approaches to Physics Teaching ที่ Recsam Malaysia 1983

 พลังงานนิวเคลียร์ฉ,ใช้ประโยชน์สำหรับอาจารย์สถาบันราชภัฎ ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร