::การเคลื่อนที่ของคลื่น
   ::แบบฝึกหัด
   ::ประวัติอาจารย์ผู้สอน
   ::Web Board
   ::Chat Room
   :: ติดต่อสอบถาม
   :: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองคำ บ่อคำ email: thongkam@rip.ac.th