แบบทดสอบออนไลน์
วิชา
หน่วยทดสอบ
หมายเหตุ
4123402
Discrete Structure
3(2-2)
บทที่ 5 Graph Theory ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน
บทที่ 6 Planar Graph ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน
บทที่ 7.1 Directed Graph ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน
บทที่ 7.2 Finite State Machines ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน
บทที่ 7.3 Automata ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน 
บทที่ 8 Combinatorial Analysis ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน
วิชา Discrete Structure
แบบทดสอบประมวลความรู้
หมดเขตสอบ

4122502
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
3(2-2)

Overview ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน
Data Modeling ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน
Process Modeling ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
แบบทดสอบประมวลความรู้
หมดเขตสอบ
   
เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
หน่วยที่ 3 การประมวลผลข้อมูลและการนำไปใช้  
หน่วยที่ 4 ระบบสารสนเทศ  
หน่วยที่ 5 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
หน่วยที่ 6 อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น  
หน่วยที่ 7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้งาน  
แบบทดสอบประมวลความรู้ (รวมทุกหน่วย) ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่คิดคะแนน

คุณลักษณะระบบ
สร้างแบบทดสอบโดยใช้ Macromedia Flash MX 2004
การแสดงผลจึงต้องมี Macromedia Flash Player

ข้อตกลงเบื้องต้น
สามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เมื่อทำคะแนนได้เป็นที่พอใจแล้ว ให้กรอกรหัสนักศึกษา และคลิกส่งคะแนน เพื่อเก็บเป็นคะแนนสอบย่อย
ถ้ามีการส่งคะแนนหลายครั้ง จะถือคะแนนที่มากที่สุดเป็นหลัก
คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ กรุณาส่งมาที่ thep@pibul2.psru.ac.th
สำหรับผู้ที่พบข้อผิดพลาดของข้อสอบ ให้จับหน้าจอ และแจ้งอาจารย์ผู้สอน
ถ้าตรวจสอบว่าข้อสอบผิดจริง บวกเพิ่มให้ 50%
แต่ถ้าข้อสอบถูกต้องแล้ว หัก 10%
การกรองข้อมูลใน Access