พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
 
ชื่อ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
วุฒิ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
  • ปี พ.ศ. 2540 เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
  • มิ.ย. 2542- พ.ย. 2544 ศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • พ.ย. 2547- ก.ย. 2553 ศึกษาต่อ ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัย -Printed Thai Character Recognition Using Neural Networks (Intelligent Engineering System Through Artificial Neural Networks, Volume 11)
-Printed Thai Character Recognition Using the Hybrid Approach (Proceedings of the ITC-CSCC 2001)
-Printed Thai Character Recognition Using the Hybrid Approach (The IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences)
-Printed Thai Characters Recognition Using the Structural and Neural Network Techniques
  -การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอน
ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1)
ประเภทงานวิจัย

Artificial Intelligence
Neural Network Application
Intelligent Agents
Genetic Algorithm
Fuzzy

Homepage http://pibul2.psru.ac.th/~thep
E-mail thep@live.psru.ac.th
รายวิชา โครงสร้างข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Data Mining
บทเรียนเสริม

สแต็ก
คิว

คอร์สพิเศษ Flash MX
เอกสารเพิ่มเติม Principles of Computer Architecture
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การเขียนโปรแกรม ด้วย Delphi
สำหรับนักศึกษา /student
แบบทดสอบ ออนไลน์
Google Scholar

ค้นหาข้อมูล เน้นสำหรับเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ
  ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
  ดูทีวีช่อง 9
Nation channel
รวมทีวีทั่วโลก
  my calendar