โปรแกรมเพื่อ
การเรียนการสอนเท่านั้น
1.drMX (DWW600-54622-26755-01760)2.dream set thai (โปรแกรมดรีมไทย)
1.Appserv 2.4.0 (ชุดรวมโปรแกรม)
2.goto detail page PHP
โปรแกรม extention for Dream
3.My Odbc โปรแกรมเชื่อมต่อผ่าน ODBC
4.MySQL Front 2.2 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
   
สร้างเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557
วิชากฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2557
สร้างเมื่อ 30 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 30 พ.ย.57 แผนการเรียน (มคอ.3)
สร้างเมื่อ 6 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 20 พ.ย.57 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(html)*เอกสาร word คลิกที่นี้
สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 20พ.ย.57 บทที่ 2 กฎหมายและจริยธรรม
สร้างเมื่อ 27 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 27 พ.ย.57 บทที่ 3 จริยธรรมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างเมื่อ 27 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 27 พ.ย.57 บทที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
สร้างเมื่อ 27 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 27 พ.ย.57 บทที่ 5 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างเมื่อ 27 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 27 พ.ย.57 บทที่ 6 ธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตและการค้าระหว่างประเทศ
สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 20 พ.ย.57 บทที่ 7 พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
สร้างเมื่อ 28 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 28 พ.ย.57 บทที่ 8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
สร้างเมื่อ 30 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 30 พ.ย.57 บทที่ 9 การแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมคอมพิวเตอร์
สร้างเมื่อ 30 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 30 พ.ย.57 บรรณานุกรม
   
สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 20 พ.ย.57 รวมเอกสารบทที่ 1 บทที่ 2 สำหรับออกข้อสอบกลางภาคเรียน 20 ข้อ
สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557 ปรับปรุง 20 พ.ย.57 ข้อสอบปลายภาคเรียน 80 ข้อ
  การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม (สกล เที่ยงแท้)
คลิกเพื่อดูเนื้อเรื่องแบบ word
คลิกเพื่อดูเนื้อเรื่องแบบเว็บ
   
   
 
วิชาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2/2556
สอบกลางภาคเรียน
บทที่ 1 + บทที่ 4 และ
แผนการเรียนวิชาความปลอดภัยสารสนเทศ (มคอ.3)
(new 24 กุมภาพันธุ์ 2557)
ชุดฝึก 1 ถึง ชุดฝึก 10
ทดลองใช้โปรแกรมเข้ารหัสแบบแทนค่า 1 สัญลักษณ์
วันอังคารที่ 18 ก.พ.2557
ทดลองใช้โปรแกรมเข้ารหัสแบบกลุ่ม
  ทดลองใช้โปรแกรมเข้ารหัสแบบสลับที่
ทุกคนต้องทำชุดนี้ก่อน
ชุดฝึก 1 การเตรียมพร้อมก่อนเขียนเว็บเข้ารหัส/ถอดรหัส
การเข้ารหัสแบบที่ 1
ชุดฝึก 2 เขียนโปรแกรมกรอก username และ password แบบแทนค่าหนึ่งสัญลักษณ์
ชุดฝึก 3 เขียนโปรแกรมเข้ารหัสแบบแทนค่าเพียงหนึ่งสัญลักษณ์
ชุดฝึก 4 เขียนโปรแกรมถอดรหัแบบแทนค่าเพียงหนึ่งสัญลักษณ์
การเข้ารหัสแบบที่ 2
ชุดฝึก 5 เขียนโปรแกรมกรอกข้อความเพื่อเข้ารหัสแบบกลุ่ม
ชุดฝึก 6 เขียนโปรแกรมเข้ารหัสแบบกลุ่ม
ชุดฝึก 7 เขียนโปรแกรมถอดรหัสแบบกลุ่ม
การเข้ารหัสแบบที่ 3
ชุดฝึก 8 เขียนโปรแกรมกรอกข้อความเพื่อเข้ารหัสแบบสลับที่ข้อความ
ชุดฝึก 9 เขียนโปรแกรมเข้ารหัสแบบสลับที่ข้อความ
ชุดฝึก 10 เขียนโปรแกรมถอดรหัสแบบสลับที่ข้อความ
 
วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (วท.คพ.352)
เทอม 2/2556 (บริหารคอมฯ 54 กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) นโยบายมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีการเก็บเกรด
นัดสอบกลางภาคเรียน วันที่ 7 ก.พ.2557 โดยใช้เนื้อหาในข้อที่ 8 ด้านล่างนี้
เนื้อหาเรียนออนไลน์ มีให้เลือกดังนี้
ใช้สำหรับศึกษาด้วยตนเอง / เพิ่มเติมความรู้ / ทบทวน /
ชดเชยเวลาเรียน ด้วยการสร้างโจทย์และเขียนคำตอบด้วยลายมือตนเอง
(25 ข้อ/สัปดาห์)
ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนน เพื่อชดเชยเวลาเรียนเท่านั้น
1.ความรู้พื้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
(มีรายการให้เลือกอีกหลายหัวข้อย่อย)

2.การจัดการฐานข้อมูล
3.การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
4.ความปลอดภัยของฐานข้อมูล
5.XMLเบื้องต้น
6.XML ...
7.คำสั่งภาษา PHP
(มีรายการให้เลือกอีกหลายหัวข้อย่อย)
8.เนื้อหาที่ใช้เรียน
สั่งงานเมื่อ 05/02/2557

เนื้อหาภาคปฏิบัติ ให้ใช้เนื้อหาด้านล่างถัดไปในเว็บเพจหน้านี้

มอบหมายงานกลุ่ม ส่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
นำเสนอหน้าห้อง
ให้แบ่งกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5-6 คน ให้ทำเว็บขายสินค้าออนไลน์
เลือกชนิดสินค้าที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นๆ

1.สร้างแฟ้มลูกค้าพร้อมกับป้อนข้อมูลตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 3 รายการ
(รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, ที่อยู่, อายุ, รหัสบัตรประชาชน, เบอร์โทร)
แล้วทำการสร้างเว็บเพจ แสดง,เพิ่ม,แก้ไข,ลบ,ค้นหาข้อมูลลูกค้า
2.สร้างแฟ้มสินค้าพร้อมกับป้อนข้อมูลตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 3 รายการ
(รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวน, หน่วยนับ, ราคาต่อหน่วย, ร้านตัวแทนจำหน่าย )
แล้วทำการสร้างเว็บเพจ แสดง,เพิ่ม,แก้ไข,ลบ,ค้นหาข้อมูลสินค้า
3.สร้างไฟล์ index.php และจัดหน้าให้สวยงาม ตามชอบ แต่ต้องมีการเชื่อมโยง
ไปยัง แสดงข้อมูลลูกค้า และแสดงข้อมูลสินค้า
สั่งงานเมื่อ 05/02/2557

คะแนน 100 คะแนน (สอบกลางภาค 30,ปลายภาค 30, งาน/ปฏิบัติ 30, พฤติกรรม/จิตพิสัย 10)
การตัดเกรด (80-100=A,75-79=B+,70-74=B,65-69=C+,60-64=C,55-59=D+,50-54=D,0-49=F)
คำแนะนำ
1.ไม่ควรมาสาย เพราะเป็นวิชาปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์
2.แต่งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร้อย
3.ไม่ควรเล่นเกม หรือใช้โปรแกรมสังคมออนไลน์ขณะเรียน
4.มีความตรงเวลา รับผิดชอบงานและ ทำงานเป็นกลุ่มได้
updated:5/02/2557
 
ฝึกเขียนโปรแกรม PHP ติดต่อกับฐานข้อมูลอย่างง่าย
ส่วนที่ 1 เขียนโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูลสินค้า(product)
ลำดับขั้นตอนการฝึกทักษะด้วยตนเอง เพื่อเตรียมตัวสอบปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
1 สำรวจโปรแกรม
ถ้าในเครื่องไม่มีโปรแกรม Appserv, Dreamweaver ให้ติดตั้งโปรแกรมข้างบนตามลำดับ ตั้งแต่เลข 1 ถึง 4
2 สำรวจ goto
(ดรีมรุ่นMXให้
double click ที่
ไฟล์ goto_php)
ถ้าในเครื่องไม่มีโปรแกรม goto ...
2.1.ให้ Download โปรแกรม goto detail page PHP มาเก็บในเครื่องเราก่อน
2.2.ติดตั้งโปรแกรม goto detail page PHP

(เข้าดรีม -> Command -> Manage Extensions->install->ไปเลือกโปรแกรม goto->accept->ปิดหน้าต่าง-> ปิดดรีม )
3 สร้างฐานข้อมูล

ถ้าในเครื่องยังไม่มีฐานข้อมูล dbroom ให้สร้างดังนี้
3.1.เข้า Internet Explorer -> พิมพ์ localhost -> คลิกที่คำว่า phpMyAdmin…
3.2.ในกรณีที่ยังไม่เคยสร้างฐานข้อมูล dbroom มาเลยให้ทำดังนี้
(1)เปลี่ยนภาษา เลือกเป็น Thai 620 หรือ TIS620 หรือ TIS620 Thai-ci ก็ได้
(2)พิมพ์คำว่า dbroom ในช่องสร้างฐานข้อมูลใหม่
(3)กดปุ่ม สร้าง
(4)คลิกที่คอลัมน์ SQL แล้ว คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ไปวาง แล้วกดปุ่ม ลงมือ

CREATE TABLE `product` (
`pro_id` int(10) NOT NULL auto_increment,
`pro_name` varchar(60) default NULL,
`pro_num` int(10) default NULL,
`pro_unit` varchar(20) default NULL,
`pro_price` float(12,2) default NULL,
`pro_type` varchar(60) default NULL,
PRIMARY KEY (`pro_id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=0 ;

INSERT INTO `product` VALUES (1, 'พัดลม', 20, 'เครื่อง', '500.00', 'เครื่องใช้ไฟฟ้า');
INSERT INTO `product` VALUES (2, 'เก้าอี้', 20, 'ตัว', '100.00', 'สำนักงาน');
INSERT INTO `product` VALUES (3, 'โต๊ะคอมพิวเตอร์', 20, 'ตัว', '600.00', 'สำนักงาน');
INSERT INTO `product` VALUES (4, 'คอมพิวเตอร์', 20, 'ตัว', '20000.00', 'คอมพิวเตอร์');

(5)เข้าไปดูข้อมูลในแฟ้ม product (คลิกที่แฟ้ม product -> คลิกที่คอลัมน์ เปิดดู)
4 ตั้ง site ใน Dream
เปลี่ยนฟอนต์ในดรีมก่อน
Edit -> preference -> Fonts -> เปลี่ยนขนาดเป็น 16 เปลี่ยนเป็นฟอนต์ AngsanaNew ยกเว้น ตัวที่สองเปลี่ยนไม่ได้
ตั้ง site ตามคู่มือ ให้คลิกขวาที่
คู่มือการตั้ง site ในดรีม MX
คู่มือการตั้ง Site ในดรีม CS3-6
-> save target as... -> ไว้ในเครื่องของเรา -> save -> Open -> ทำตามคู่มือที่ปรากฎ
5 สร้างเว็บเพจ
เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลสินค้า ให้ คลิกขวาที่
5.1. คู่มือแสดงรายการสินค้า(product_show.php)

-> save target as... -> ไว้ในเครื่องของเรา -> save -> Open
(ให้เข้าไปเพิ่มคำสั่ง mysql_query('SET NAMES TIS620'); ในไฟล์ connectiond ดูวิธีในรูปข้างล่างสุดของเว็บเพจนี้)
(อย่าลืมกำหนด Modify->Page Properties...->Title...->Thai... )
  5.2.เขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูลสินค้า
  5.3.เขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูลสินค้า
  5.4.เขียนโปรแกรมลบข้อมูลสินค้า
  5.5.เขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลสินค้า
ส่วนที่ 2 ทำแบบทดสอบของสาขา(csit.psru.ac.th)
การทำให้อ่านข้อมูลภาษาไทยจากฐานข้อมูล MySQL ได้
 
รายวิชาโปรแกรมประยุกต์..ใช้งาน/บริหาร
สัปดาห์ที่ 1 ข้อแรกนักศึกษาศึกษาการเข้าเรียนออนไลน์ด้วยเว็บ WWW.SOFTACH.COM
ข้อสองนักศึกษาทุกคนสมัคร GMAIL จากเว็บ WWW.GMAIL.COM (สำหรับ นศ.ที่ยังไม่ได้สมัคร)
ชุดฝึก 1 การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
สัปดาห์ที่ 2 ชุดฝึก 2.การประยุกต์ใช้งานด้วย Microsoft Word รวมหลากหลาย(คลิกเพื่อทำใบงานที่นี้)
สัปดาห์ที่ 3 ฝึก 3.การใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)
สัปดาห์ที่ 4 ชุดฝึก 4.การทำคลังวัสดุในสำนักงานด้วย Excel(คลิกเพื่อทำใบงานที่นี้)เพิ่มเติม ฝึกทำคำสั่งพื้นฐานExcel คลิกที่นี้
สัปดาห์ที่ 5 ชุดฝึก 5.การประยุกต์ใช้ Excel จัดการกับแฟ้มข้อมูล
เริ่มจาก download ข้อมูลเพื่อฝึกปฏิบัติ คลิกแล้วกด File->Save as
ศึกษาและทำตามวิดีโอนี้ คลิกเพื่อสร้าง Pivote Table ใน MS-Excel
สัปดาห์ที่ 6 สอบปฏิบัติ word, excel
สัปดาห์ที่ 7 ชุดฝึก 6.การสร้างสไลด์ตามสไตล์ของตนเองใน Power Point (คลิกเพื่อทำตาม ถ้าทำไม่ทันให้กดหยุดเป็นช่วงๆ)
สัปดาห์ที่ 8 ชุดฝึก 7.การเชื่อมโยงไฟลใน Power Point ด้วยข้อความ(คลิกเพื่อทำใบงานที่นี้)
ชุดฝึก 8.การเชื่อมโยงไฟล์ใน Power Point ด้วยภาพ
เริ่มจาก นักศึกษาเปิดภาพเหล่านี้ทีละภาพ(8 ภาพ) แล้วคลิกขวา Save Picture As ...เก็บไว้ในเครื่องของนักศึกษา
..ภาพ a.jpg...ภาพ b.jpg...ภาพ c.jpg...ภาพ d.jpg...ภาพ mapthai.jpg...ภาพ newworld.jpg...ภาพ stars.jpg...ภาพ sun.jpg.
นักศึกษาทำตามรายละเอียดใบงานคลิกที่นี้ แล้ว Save ก่อนกดปุ่ม Open (ทำแยกเป็น 5 ไฟล์)
สัปดาห์ที่ 9 สอบปฏิบัติ Power Point และ สอบกลางภาคเรียน
สัปดาห์ที่ 10

ชุดฝึก 9 การแชร์ไฟล์ด้วย gmail
1.การแชร์ไฟล์ใน Gmail แบบโหลดได้อย่างเดียว
2.แชร์ไฟล์ให้เพื่อนของคุณผ่าน GMail
3.การแชร์ไฟล์ด้วย gmail.com

สัปดาห์ที่ 11 ชุดฝึก 10.การเปลี่ยนรูป และการเคลื่อนไหววัตถุด้วย Flash
สัปดาห์ที่ 12 ชุดฝึก 11 การทำแบบฝึกหัดใน Flash
สัปดาห์ที่ 13 ให้โหลดภาพ pic_test.jpg ก่อนเปิดชุดฝึก คลิกที่นี้
ชุดฝึก 12 การลบภาพที่ไม่ต้องการออกด้วย Photoshop
สัปดาห์ที่ 14 ชุดฝึก 13 การใช้โปรแกรม Adobe Captivate
สัปดาห์ที่ 15 ชุดฝึก 14
ข้อแรก คลิกเพื่อเอาไฟล์คะแนน คลิกที่นี้
ข้อสอง คลิกเพื่อเอาไฟล์รายชื่อ คลิกที่นี้
คู่มือการใช้สูตร Lookup ใน MS-Excel คลิกที่นี้
สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาคเรียน
   
 
วิชาการประยุกต์และใช้งานเครือข่าย
  คู่มือการทำ Remote Assistance
   
 
คู่มือการใช้โปรแกรม Delphi
 
   
ทำตามลำดับดังนี้
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล
ทำก่อน 1
โหลดไฟล์ฐานข้อมูล dbroom (mis_stru1215.sql)
ด้วยการคลิกขวา->Save target..-> D:
ทำก่อน 2
ชุดฝึก 1 การสร้างฐานข้อมูล dbroom(อย่าลืมเปลี่ยนฟอนต์ก่อนทุกครั้ง)
ด้วยการเข้า IE แล้วพิมพ์ localhost -> สร้างฐานข้อมูล แล้ว import จากไฟล์ mis_stru1215.sql
ทำก่อน 3
โหลดโปรแกรม webroom ไปเก็บใน D: แล้วเข้าไป ดับเบิลคลิกที่ไฟล์
mis_webroom -> คลิกที่คำว่า webroom->กดที่คำว่า คัดลอก ->ไปไว้ใน ห้อง c:\appserv\www
ทำก่อน 4
ชุดฝึก 2 เข้าโปรแกรมดรีมฯ เพื่อเตรียมการก่อนสร้างเว็บเพจ
อย่าลืมกำหนด Edit -> Preperence ->Font -> A...New -> ขนาด 16 ทั้งหมด
ทำก่อน 5
การใส่คำสั่งเพิ่มเติมใน connextdbroom เพื่อเชื่อมฐานข้อมูล
(เพื่อทำให้มองเห็นแฟ้มและอ่านข้อมูลเป็นภาษาไทย)
ชุดฝึก 3 การสร้างเว็บเพจแสดงผลแบบหลายรายการ
(อย่าลืมกำหนด Modify->Page Properties...->Title...->Thai... )
เฉลยคำตอบ MIS บท 3 ชุดฝึก 5 การสร้างเว็บเพจแก้ไขข้อมูล
  ชุดฝึก 6 การสร้างเว็บเพจลบข้อมูล
  ชุดฝึก 7 การสร้างเว็บเพจหลัก (Homepage)
  ชุดฝึก 8 การค้นหาข้อมูล
  ชุดฝึก 9 ประยุกต์ใช้งาน
  คู่มือการนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล MySQL และการสร้างห้องเก็บเว็บไชต์