วารสารวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์  
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 : สิงหาคม - ธันวาคม 2554 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 : มกราคม - กรกฏาคม 2554  
    ISSN 1905-3193 ISSN 1905-3193  
     
      --------------------------------------------- -------------------------------------------  
     
    วารสารวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์  
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2553 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2552  
    ISSN 1905-3193 ISSN 1905-3193  
     
      --------------------------------------------- --------------------------------------------  
       
    วารสารวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์  
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2551 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2550  
    ISSN 1905-3193 ISSN 1905-3193  
     
      --------------------------------------------- ----------------------------------------------  
             
วารสารวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2549 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2548
ISSN 1905-3193 ISSN -
  ---------------------------------------------   ---------------------------------------------
   
วารสารวิทยาศาสตร์ วิทย์พิบูลสาร
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2547 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2546
ISSN - ISSN -
  ---------------------------------------------   ---------------------------------------------
   
- งดตีพิมพ์ วิทย์พิบูลสาร
ปีที่ 3 มกราคม - ธันวาคม 2545 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2544
- ISSN -
 
  ---------------------------------------------   ---------------------------------------------
     
วิทย์พิบูลสาร    
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม - ธันวาคม 2543    
ISSN -