ปรัชญา
ใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีศิลปะ และสร้างสรรค์เป็นวิถีชีวิตอันจะทำให้บุคคลและชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้


 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีนาคม 52
  ลงทะเบียนที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมษายน 51
  ลงทะเบียนที่นี่
โครงการอบรมสัมมนานาโนเทคโนโลยี
  ลงทะเบียนที่นี่
   
   

โครงการจัดค่ายคณิตศาสตร์
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบด้วย Adobe Illustrator
วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2555


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

 

 

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
16 - 18 สิงหาคม 2549


ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
18 - 20 สิงหาคม 2548

ภาพการบริการชุมชน
ของ
ศูนยวิทยาศาสตร์


ภาพการฝึกอบรมครูมัธยม 2548

ภาพการฝึกอบรมครูมัธยม 2547
   
   
วารสารวิทยาศาสตร์ 54
 
วารสารวิทยาศาสตร์ 53
 
วารสารวิทยาศาสตร์ 52
 
วารสารวิทยาศาสตร์ 51
 

โครงการอบรม สสวท.
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใช้เทคโนโลยี Autmerted Reality
(ยกเลิก)
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555

โครงการค่ายอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2555

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 2
วันที่ 21 - 32 มีนาคม 2555

โครงการอบรมการทำโครงงานคณิตศาสตร์
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2555
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 

 จำนวนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม
เริ่ม 6 มิถุนายน 2548

 
Copyright©2005, Sciencecenter Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved ...