ประวัติอาจารย์ผู้สอน
  นางรัตนพร บ่อคำ
email : rattan@rip.ac.th และ rattan_bokam@hotmail.com
ตำแหน่งปัจจุบัน - รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 พ.ศ. 2546 –ปัจจุบัน
- รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายกิจการพิเศษ 2545- ปัจจุบัน
การศึกษา - ม.ศ. 5 สายวิทยาศาสตร์ รร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง
- กศ.บ คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
- วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ - อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี 25ปี
- เป็นหัวหน้าภาควิชา คณิตศาสตร์ 2524-2525 และ 2536-2540
- เป็นประธานโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 2543-2544
- เป็นรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2545-ปัจจุบัน
- ศึกษาอบรมหลักสูตรการวิจัยทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัย EDITH COWAN & JAMES COOK ณ เมือง Perth & Townsville ประเทศออสเตรเลีย
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2540
- กรรมการติดตามและประเมินผลการศึกษาอบรมหลักสูตรการสอนเคมี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แห่งซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 6-12 เมษายน 2546
- เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนและตำรา 7 เล่ม ได้แก่ พีชคณิตเชิงเส้น คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 สมการอนุพันธ์สามัญ หลักการคณิตศาสตร์ พีชคณิตนามธรรม และ โทโพโลยีเบื้องต้น
- ผลงานวิจัย 2 เรื่อง คือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สมการกำลังสอง หัวเรื่อง การหาพื้นที่ (2540-2541 ) และ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน( 2544-2545)