รู้อะไรมาบ้าง

๑. อิเล็คตรอนมีประไฟฟ้าชนิดอะไร
ก. บวก
ข. ลบ
ค. มีทั้งสองชนิด
ง. ไม่มีประจุเลย

๒. ที่อุณหภูมิห้องจะมีกระแสไฟฟ้าใหลผ่านซิลิคอนบริสุทธ์ได้หรือไม่

ก. ได้
ข. ไม่ได้
ค.
ง.

๓. วาเลนซ์อิเล็คตรอนอยู่ส่วนใหนของอะตอม

ก. นิวเครียส
ข. เชลล์ในสุด
ค. เชลล์นอกสุด
ง. วงโคจร

๔. ถ้าสารหนึ่งมีความต้านทาน 3 x 10-8 โอห์ม สารนี้เป็นตัวนำหรือฉนวน ?

ก. ตัวนำ
ข. ฉนวน
ค. กึ่งตัวนำ
ง. บริสุทธ์

๕. สารกึ่งตัวนำแบบเอ็นเป็นก้อนวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า

ก. ลบเพียงอย่างเดียว
ข. บวกเพียงอย่างเดียว
ค. ประจุไฟฟ้าพาหะชนิดลบ
ง. ประจุไฟฟ้าพาหะชนิดบวก

๖. คือสัญลักษณ์ของไดโอด

ก. ด้านเครื่องหมายบวกเป็นแคโทด
ข. ด้านเครื่องหมายบวกเป็นแอโนด
ค. ด้านเครื่องหมายลบเป็นแอโนด
ง. ด้านเครื่องหมายบวกเป็นทางเข้า

๗. วงจรที่ใช้เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยใดโอดมีชื่อว่า

ก. วงจรเรียงกระแส
ข. วงจรกรองกระแส
ค. วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า
ง. วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า

๘. คาปาซิเตอร์ในวงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงมีชื่อว่า

ก. วงจรเรียงกระแส
ข. วงจรกรองกระแส
ค. วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า
ง. วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า

๙. เป็นผลของวงจรเรียงกระแสแบบ

ก. ครึ่งคลื่น
ข. เต็มคลื่น
ค. แบบบริดจ์
ง. แบบเฟสต่าง

๑๐. วงจรเรกกลูเรชั่น ใช้ไดโอดชนิด

ก. เยอร์มาเนียมไดโอด
ข. ซิลิคอนไดโอด
ค. ทรานซิสเตอร์
ง. ซีเนอร์ไดโอด


กลับสู่หน้าหลัก