คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

4121202

ชื่อวิชา

การเขียโปรแกรภาษาคอมพิวเตอร์ 1

Computer Programming Language 1

จำนวนหน่วยกิต

3(2-2)

ชื่อผู้สอน

อาจารย์อรทัย ชัยรัตนศักดิ์

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและลำดับขั้นตอนของโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูล คำนวณ แสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข โปรแกรมย่อย ฟังก์ชั่นพิเศษ ฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือฝึกการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับชนิดของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวแปรและกำหนดตัวแปรได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้มีความสามารถในการนำคำสั่งต่าง ๆ มาเขียนโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม

การวัดและการประเมินผล

คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน       คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

      1. คะแนนสอบกลางภาค                                     40    คะแนน

      2. คะแนนสอบปฏิบัติ                                        10    คะแนน

      3. คะแนนมาเรียน จิตพิสัย ฝึกปฏิบัติและงาน          10    คะแนน

      4. คะแนนสอบปลายภาคเรียน                              40    คะแนน

เกณฑ์การประเมินผล

      คะแนน                เกรด

      80 - 100                  A

      75 - 79                   B+

      70 - 74                   B

      60 - 69                   C+

      50 - 59                   C

      45 - 49                   D+

      40 - 44                   D

       0 - 39                    E

      ขาดส่งงาน               I

Back