ผู้จัดทำ

ชื่อ-นามสกุล: นางอรทัย ชัยรัตนศักดิ์

              Mrs.Orathai Chairattanasak

ตำแหน่ง
อาจารย์ 1 ระดับ 5
หน้าที่รับผิดชอบ

รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา

E-Mail

orathai@pibul2.rip.ac.th

orathaichai@hotmail.com

Home Page
http://pibul2.rip.ac.th/~orathai/
อาจารย์ประจำ
โปรแกรมวิทยาการคอมพิ วเตอร์
วิชาที่สอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม

โครงสร้างข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

สัมนาคอมพิวเตอร์

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 1 - 6

จากโรงเรียนบ้านม่วงโตน จ.เชียงใหม่

 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 - 6

จากโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จากสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

 

จบการศึกษาระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ทุนการศึกษา

ระดับประถมทุนศุภนิมิตรศรีนิมิตรสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ระดับมัธยมทุนศุภนิมิตรศรีนิมิตรสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ระดับปริญญาตรีทุนวิทยาลัยครู

ระดับปริญญาโททุนสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษ

การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Pascal, Delphi, PHP

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

การพัฒนาระบบงาน Online

งานอดิเรก
เล่นอินเทอร์เน็ต, ทำอาหาร, ดูโทรทัศน์
Web Board
http://pibul2.rip.ac.th/%7Ewebboard/webboard/webboard.php?Category=orathai
Chat Room
http://pibul2.rip.ac.th/%7Eorathai/chatroom/chat.php

Back