อาร์เรย์ 2 มิติ
 

                    อาร์เรย์ 2 มิติ มักจะใช้กับข้อมูลที่เป็นตารางและการคำนวณเกี่ยวกับเมตริกซ์พิจารณาจากตาราง ซึ่งแสดงจำนวนนักศึกษาในปีต่าง ๆ ของ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ และ ชีวะวิทยา การที่จะระบุจำนวนนักศึกษาจะต้องระบุด้วยตำแหน่งแถวนอนและคอลัมน์ เช่น จำนวนนักศึกษาคณิตศาสตร์ปีที่ 4 จะอยู่แถวนอนที่ 3 คอลัมน์ที่ 4 นั่นคือ 19 คน

                                         จำนวนนักศึกษาในเอกต่าง ๆ ทั้ง 4 ชั้นปี

                            เอก/ชั้นปี                   ปีที่ 1      ปีที่ 2      ปีที่ 3      ปีที่ 4
                วิทยาการคอมพิวเตอร์        35        34         29        38
                วิทยาศาสตร์ทั่วไป              20        16        17        15
                คณิตศาสตร์                       25        20        18        19
                ชีวะวิทยา                           32        35        36        38

                    รูปแบบของการกำหนดอาร์เรย์ 2 มิติ เป็นดังนี้

 

VAR A : ARRAY [L1..U1,L2..U2] OF DATA_TYPE;

 

                    A         คือ ชื่อของอาร์เรย์
                               L1        คือ ค่าซับสคริปต์ต่ำสุดของแถวนอน
                               U1        คือ ค่าซับสคริปต์สูงสุดของแถวนอน
                               L2        คือ ค่าซับสคริปต์ต่ำสุดของแถวตั้ง (คอลัมน์)
                    U2        คือ ค่าซับสคริปต์สูงสุดของแถวตั้ง (คอลัมน์)
                    DATA_TYPE         คือ ชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บในอาร์เรย์

                               การกำหนดอาร์เรย์อาจจะกำหนดในหัวข้อ VAR หรือ TYPE เหมือนกับอาร์เรย์ 1 มิติ ตัวอย่างเช่น

VAR Student : ARRAY [1..4,1..6] OF INTEGER;

                    ในที่นี้เป็นการกำหนดอาร์เรย์ 2 มิติ ชื่อ STUDENT ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 4 X 6นั้นคือจะมีจำนวนแถวในแนวนอน 4 แถว แถวในแนวตั้ง 6 แถว มีจำนวนตัวแปรอาร์เรย์ 24 ตัว
                                 การอ้างถึงตัวแปรอาร์เรย์แต่ละตัวให้เขียนเป็น STUDENT[1,1] STUDENT[1,2] STUDENT[1,3] STUDENT[1,4] STUDENT[1,5] STUDENT[1,6] STUDENT[2,1] STUDENT[2,2] ... STUDENT[4,6]

Back