ข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array)
 

                    ถ้าต้องการจัดเก็บรายชื่อนักศึกษาจำนวน 30 คน หากต้องกำหนดตัวแปรเป็นแบบสตริง ต้องกำหนดตัวแปรทั้งหมด 30 ตัวแปร เช่น Name1, Name2, Name3, …,Name30 ให้เป็นตัวแปรแบบสตริงเป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมมาก และในการอ้างถึงตัวแปร หรือการประมวลผลกับตัวแปรทำได้ยาก เพราะต้องเขียนโปรแกรมดำเนินการกับตัวแปรทีละตัวแปล โดยไม่สามารถใช้โครงสร้างการทำงานแบบวนรอบเข้ามาช่วยในการเขียนโปรแกรมได้ จึงมีการกำหนดข้อมูลแบบอาร์เรย์ขึ้นมาใช้
                           ข้อมูลแบบอาร์เรย์จัดเป็นข้อมูลชนิดโครงสร้างเพื่อลดการตั้งชื่อตัวแปรเป็นจำนวนมาก ๆ ทำให้สะดวกในการตั้งชื่อตัวแปร ถ้าจะเปรียบอาร์เรย์ตู้เก็บเอกสาร แต่ละชั้นของตู้เก็บเอกสารเปรียบเหมือนตัวแปรที่อยู่ในอาร์เรย์ และเอกสารแต่ละชิ้นเปรียบเหมือนข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์
                               โครงสร้างอาร์เรย์ (ARRAY) เป็นแบบหนึ่งของโครงสร้างที่เรียกว่า Linear list ลักษณะของอาร์เรย์คือตารางที่เป็นช่อง ๆ แต่ละช่องสามารถเก็บข้อมูลได้ 1 หน่วย อาจเป็นตัวเลข 1 ตัว หรือตัวอักษรหลาย ๆ ตัว ช่องทุกช่องต้องเก็บข้อมูลแบบเดียวกัน เช่น เป็นตัวอักษรล้วนหรือตัวเลขล้วน ขนาดของแต่ละช่องต้องเท่ากันหมด

                               โครงสร้างของอาร์เรย

                               ลักษณะของอาร์เรย์

                               อาร์เรย์ 1 มิต

                               อาร์เรย์ 2 มิติ

                               อาร์เรย์ 3 มิต

                                ตัวอย่างโปรแกรม

                                           โปรแกรมการใช้ข้อมูลแบบอาร์เรย์เก็บจำนวนเต็ม 10 จำนวน

                                           โปรแกรมหาผลรวมของข้อมูลอาร์เรย์ 10 จำนวน

                                           โปรแกรมป้อนข้อมูลรายวิชา

                                           โปรแกรมป้อนข้อมูลจำนวนนักศึกษาแต่ละเอก

                                           โปรแกรมเก็บอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละวันเป็นเวลา 1 ปี

 

Back