แนะนำเนื้อหาบทเรียน

นาย รติวัฒน์ ปารีศรี

Mr. Ratiwat Paresri

E-mail Address neuron@rip.ac.th or is5014@hotmail.com
Home Page http://pibul2.rip.ac.th/~neuron or http://www.thai.net/atime
Resume Bridth date: 09/08/1966
Education

Bechelor Degree : Ramkramhang University
Bechelor of Science
Major : Computer Science

Master Degree :
King Mongkut's Institue of Technology Ladkrabang
Master of Science
Major : Information Technology (Information science)

Research &
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนากระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณพ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำรา เอกสารการสอน วิชาระบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบี้ล
ความชำนาญและ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
การบริหารจัดการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การทำนายข้อมูล หรือการพยากรณ์ข้อมูล
การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic
การเขียนแบบด้วย Autocad
วิชาที่สอน ระบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบี้ล
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
การประมวลผลวิจัยทางธุุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
ปัญญาประดิษฐ์
การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดการสอน
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
กระดานข่าว
ห้องสนทนา
ประวัติส่วนตัว
web Link Assembly
Link1
Link2  
ประกาศข่าว  

 

 

 

 
 
ข้อมูลนักศึกษา