แนะนำเนื้อหาบทเรียน
ชื่อวิชา
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบี้ล
Computer Architecture and Assembly Language
รหัสวิชา
4122702
หน่วยกิต
3(2-2)
อาจารย์ผู้สอน
อ. รติวัฒน์ ปารีศรี
E-mail:
neuron@pibul2.psru.ac.th or IS5014@hotmail.com
Web
Http://pibul2.psru.ac.th/~neuron/หรือHttp://pibul2.psru.ac.th/~neuron/Topic2
สถานที่ติดต่อ
โปรแกรมเทคโนโลยสารสเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร. 055-258584 ต่อ 767
คำอธิบายรายวิชา สถาปัตยกรรม และส่วนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร์ เช่น ระบบบัส ,Addressing mode assembler, Instruction mode, macro instruction/assembler, Video memory, Port, การทำงาน ของอุปกรณ์ (Peripheral Device) ต่างๆ การทำงานของ Register กลุ่มคำสั่ง 8088 8086 80286 80386 80486 และอื่นๆ
จุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับโครงสร้าง และระบบ การทำงาน ทั้งทางด้าน Hardware และการจัดการทางด้าน Software โครงสร้างการ ทำงานทางสถาปัตยกรรมไมโคร - โปรเซสเซอร์ รุ่นต่างๆ 8 บิต 16 บิต 32 บิต 64 บิต อื่นๆ
   
จัดทำโดย อ.รติวัฒน์ ปารีศรี ( Ratiwat Paresri )
ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Copyright © 2003 http://pibul2.psru.ac.th/~neuron All Right Reserved.
Design By Ratiwat Paresri : Contact >> E-mail:neuron@psru.ac.th (Update 23/08/48)
รายละเอียดการสอน
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
กระดานข่าว
ห้องสนทนา
ประวัติส่วนตัว
web Link Assembly
Link1
Link2  
ประกาศข่าว  

 

 

 

web Link
 
ข้อมูลนักศึกษา