แนะนำเนื้อหาบทเรียน
แนวการสอน
สัปดาห์ที่
เนื้อหา
ชั่วโมง
1
ทบทวนความรู้เบื้องต้น เรื่อง Bit,Byte,Word,Double Word ,การบวก-ลบ คูณ หารเลขฐานต่างๆ เช่น ฐาน 2 ฐาน 10 ฐาน 16 ฐาน 8 การบวก-ลบ โดยใช้ 1's Complement และ 2's Complement
4
2-4
โครงสร้าง Register และความหมาย รวมทั้งหน้าที่การทำงาน
- Register พื้นฐาน AX,BX,CX,DX (16 bit) และAH,AL,BH,BL,CH ,CL,DH,DL (8bit)
- Index Register
    • SP (Stack Pointer)
    • BP (Base Pointer)
    • SI (Source Index)
    • DI (Destination Index)
- Segment Register
    •PC (Program Counter)
    •CS (Code Segment)
    •DS (Data Segment)
    •SS (Stack Segment)
    •ES (Extra Segment)
 และ Flags Register
12
5
ส่วนประกอบของ ไมโครโปรเซสเซอร์ 8088
  - โครงสร้าง Block Diagram ของ ไมโครโปรเซสเซอร์ 8088
  - โครงสร้าง Register ของ 8086/8088 กับการคำนวณ Address
  - Flags ของ 8086/8088 ที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของ CPU
4
6
นำเสนองานครั้งที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
4
7
สอบกลางภาค
4
8-9
การอ้างอิง Address และรูปแบบของ Address
  - Immediate Addressing
  - Register Addressing
  - Direct Addressing
  - Register Indirect Addressing
  - Base Relative Addressing
  - Direct Indexed Addressing
  - Base Indexed Addressing
8
10-12
กลุ่มคำสั่ง 8088
  - คำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล (Data Movement Instruction)
  - คำสั่งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และตรรก (Arithmetic and Logic Instruction)
  - คำสั่งปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวอักษร (String Primitive Instruction)
  - คำสั่งเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม (Program Counter Control Instruction)
  - คำสั่งเกี่ยวกับ I/O ควบคุมโปรเซสเซอร์
  - คำสั่งเกี่ยวกับ Interrupt
  - คำสั่งเกี่ยวกับการ Rotate และ Shift
12
13-14
รูปแบบการเขียนโปรแกรม และ คำสั่งเทียม (Pseudo Operation) แบ่งเป็น 6 กลุ่ม
  - เกี่ยวกับการให้นิยามสัญลักษณ์ (Symbol Definition)
  - เกี่ยวกับการนิยามข้อมูล (Data Definition)
  - เกี่ยวกับการให้นิยามเซกเมนต์ (Segment Specification)
  - เกี่ยวกับการอ้างอิงข้อมูลในส่วนอื่นๆ (External Reference)
  - เกี่ยวกับการควบคุมแอสเซมเบอร์ (Assembly Control)
  - เกี่ยวกับการควบคุมการพิมพ์ (Listing)
8
15
สอบปลายภาค
4
  เกณฑ์ในการเก็บคะแนน
1. งานที่ส่ง 20 คะแนน
2. สอบ Midterm 25 คะแนน
3. คะแนนมาเรียน 5 คะแนน
4. สอบ Final 30 คะแนน
5. สอบปฏิบัติ 20 คะแนน
 
เอกสาร และ แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1. web stie http://www.thai.net/atime ,http://pibul2.rip.ac.th/~neuron/Topic2/
2. Sheet และ เอกสารตำราที่จัดทำโดย นาย รติวัฒน์ ปารีศรี
3. เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบี้ล สำหรับเครื่อง IBM PC โดย ปีเตอร์ นอร์ตัน และ จอหน์ โซซา เรียบเรียงโดย
         •หัสรังสี ศิริวิมลวรรณ
         •อภิชาติ พัฒนไพรสณฑ์
         •อาทิตย์ จิตต์จุฬานนท์
         •วีรศักดิ์ วิทวัสกุล
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
4. การเขียนโปรแกรมบน 80386/80486 โดย Ross P. Nelson เรียบเรียงโดย สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
5. แอสเซมบี้ล 8086/8088 โดย อ.นริทร์ เนาวประทีป จัดพิมพ์ Physic Center
6. แอดวานซ์ แอสเซมบี้ล โดย Steven Holzner and Peter Norton Computing ,Inc. เรียบเรียงโดย กิตติ องค์คุณารักษ์ บริษัท ซีเอ็ด- ยูเคชั่น จำกัด
7. หลักการเขียนโปรแกรมภาษา แอสเซมบี้ล 8088 โดย รศ.ดร. ศิริวรรณ ฉันทาดิสัย สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์ประกายพรึก
8. ระบบคอมพิวเตอร์และภาษแอสเซมบีล โดย ผศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
     
     
รายละเอียดการสอน
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
กระดานข่าว
ห้องสนทนา
ประวัติส่วนตัว
web Link Assembly
Link1
Link2  
ประกาศข่าว  

 

 

 

 
ข้อมูลนักศึกษา