บทที่ 1 ระบบโครงสร้างคอมพิวเตอร์

ระบบโครงสร้างคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
  1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
  2. หน่วยความจำ (Memory : RAM , ROM)
  3. อุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต (I/O Devices)
    การติดต่อและทำงานร่วมกันต้อง อาศัยเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูล ที่ทำการส่งทั้งส่วนที่บอกตำแหน่งของ อุปกรณ์นั้น(AddressBus) เส้นทางของข้อมูลที่ทำการส่ง (Data Bus) และ เส้นทางของส่วนที่ควบคุม อุปกรณ์นั้นหรือ สัญญาณ ( Control Bus)

 1.แอดเดรสบัส (Address Bus) จะประกอบด้วยสัญญาณแอดเดรสหลายเส้นขึ้นอยู่กับรุ่นของ CPU เช่น CPU 8088 หรือ 8086 จะมีทั้งหมด 20 เส้น หรือ 20 บิต จะอ้างตำแหน่ง ของหน่วยความจำ และตำแหน่งพอรต์ 220 หรือ 1,048,576 หรือ 1 MB และ CPU รุ่นใหม่ๆจะมีสายสัญญาณ แอดเดรสได้มากขึ้น เช่น 24 เส้น อ้างตำแหน่งได้ 16 MB ในส่วนของแอดเดรสบัสนี้ จะเป็นบัสที่ส่ง ข้อมูลออกจาก CPU ทิศทางเดียว “Unidirectional bus” ดูรูปประกอบ
2.บัสข้อมูล (Data Bus) เป็นเส้นทางที่ใช้ส่งข้อมูลเข้าออกให้กับตัว CPU โดยทำงานร่วมกับ แอดเดรสบัส ข้อมูลจะวิ่งได้ 2 ทิศทาง เป็นประเภท “directional bus” จะข้นอยู่กับรุ่นของ CPU เช่น 8088 จะมีบัสข้อมูล 8 เส้น ส่งข้อมูลได้ครั้งละ 1 ไบต์ ส่วน 80286 จะใช้บัสข้อมูล 16 บิต จะทำการส่งข้อมูลได้ครั้งละ 2 ไบต์ ดูรูปประกอบ
3.บัสควบคุม (Control Bus) เป็นกลุ่มของสัญญาณที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่ออยู่กับ CPU เช่นสัญญาณ อ่าน - เขียนข้อมูล สัญญาณอินเทอร์รัพท์ต่างๆ ไมโครโพรเซสเซอร์ ดูรูปประกอบ
รูปที่ 1.1 การทำงานของ CPU Memory Input/Out กับ Bus ต่างๆ

รูปที่ 1.2 การทำงานของ Address Bus

รูปที่ 1.3 การทำงานของ Control Bus

รูปที่ 1.4 การทำงานของ Data Bus

 
 
web Link Assembly
Link1
Link2