ภาพที่เห็นคือเมนูของโปรแกรมใด

แบบทดสอบตอนที่2

๑. วัตถุประสงค์หลักของการแบ่งโครงสร้างบทเรียนช่วยสอนมีกี่ระดับ

ก. 1 ระดับ
ข. 2 ระดับ
ค. 3 ระดับ
4 ระดับ

๒.

 

 

ก.Authorware
ข. Internal
ค. Macromedia
ง. Excel

๓. ข้อใดคือคำสั่งในการออกจากการทำงานโปรแกรมAuthorware

ก. Ctrl+J
ข. Alt+Jl
ค. Ctrl+Rl
ง. Alt+R

๔.

เรียกว่าไอคอนอะไร
ก.Motion
ข.map
ค. .canculation
ง. ผิดทุกข้อ

๕.

มีหน้าที่ใดในโปรแกรม


ก. การพลิกหน้าบทเรียน
ข. การนำเสนองานเป็นตอน
ค. การวาดภาพ
ง. ผิดทุกข้อ