บทที่ 4ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล[แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)]      [บทเรียน]   [แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)]

หากมีข้อสงสัยจะซักถาม email: kitti@rip.ac.th