คลิก... เพื่่ออ่านรายละเอียด
 
คลิก... เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ
 
 
ขอเชิญผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "เอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ"
นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พศ. 2555
เวลา 13.30 น. ณ ห้องลีลาวดี อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ

สอบถามเพิ่มเติม อ.พิชญาพร ประครองใจ โทร. 089-8598180
   

  ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554
 
โดยคณะวิทยาการจัดการ
โดยคณะวิทยาการจัดการ
โดยคณะวิทยาการจัดการ
โดยคณะวิทยาการจัดการ
สรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยสาขาวิชาการบัญชี
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดการ ความรู้องค์กรด้านการเขียนบทความวิจัย โดยคณะวิทยาการจัดการ
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
โดยคณะวิทยาการจัดการ
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยคณะวิทยาการจัดการ
ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย โดยคณะวิทยาการจัดการ
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทีมา : สภาวิจัยแห่งชาติ)  
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ระเบียบและแนวปฏิบัติในการฝึกงาน โดยคณะวิทยาการจัดการ
 
กระบวนการ กลยุทธ์ และสื่อที่ใช้เพื่อการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำเกษตรอินทรีย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
การปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย รองศาสตราจารย์สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการยอมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำนาอินทรีย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
บทสังเคราะห์ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ "วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งลำน้ำเข็ก"
โดยอาจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว
การสำรวจรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยบ้านหนองบัว ตำ.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์
การพัฒนาองค์ความรู้ทางการตลาดของกลุ่มอาชีพผลิตลอดช่องสมุนไพรไทย อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โดย อาจารย์จงกล เพชรสุข
ตำนานการค้าปลีกไทย : โชวห่วย จะอยู่หรือจะไป
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โดย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
รายละเอียด...
 
  ฉบับที่ 237 ปีที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
  ฉบับที่ 238 ปีที่ 7 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
  ฉบับที่ 239 ปีที่ 7 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
  ฉบับที่ 240 ปีที่ 7 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
  ฉบับที่ 241 ปีที่ 7 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 
 
ภาคโครงการการจัดการความรู้
ในองค์กร
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555
ภาพทำบุญอาคารคณะวิทยาการจัดการ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555

ภาพโครงการจัดการความรู้
ประกันคุณภาพเครือข่าย ฯ
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

 
ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชานิเทศฯ
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพกิจกรรม Welcome to ASEAN 2015  
     
 
คณะกรรมการประจำคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
บุคลากรสำนักงานคณะ
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ
หอพักทะเลแก้วนิเทศ
รายงานการใช้เงินงบประมาณ
สำนักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและนักวิจัย
 
โปรแกรมตัดเกรด
คู่มือการใช้โปรแกรมตัดเกรด
ตารางสอนอาจารย์
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางการใช้ห้องเรียน
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ตรวจสอบประวัตินักศึกษา