My Profiles
ชื่อ – สกุล : อาจารย์บุษบา หินเธาว์
Mrs.Bussaba Hintaow

ตำแหน่ง
อาจารย์ 1 ระดับ 5
หน้าที่รับผิดชอบ
เลขานุการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
หัวหน้างานเลขานุการ สำนักกิจการนักศึกษา
E – mail :
bussaba @ rip.ac.th
Home Page :
http :// pibul2.rip.ac.th/~bussaba/
ประวัติการศึกษา :
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1-6
จากโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
จากวิทยาลัยครุเทพสตรี ลพบุรี

จบการศึกษาระดับปริญญาโท
นิเทศศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา การประชาสัมพันธ์
จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย
- แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ, 2541 (เป็นผู้วิจัยร่วม)
- ปัจจัยที่มีผลกระทบทางความเครียดของนักศึกษา : ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาศาสตร์ภาคปกติ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม , 2542 (เป็นผู้วิจัย)
- ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย , 2543 (เป็นผู้วิจัยร่วม)
- ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต จ.พิษณุโลก 2544 (เป็นผู้วิจัย)
- การศึกษาภาพลักษณ์สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในสายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก , 2544 (เป็นผู้วิจัย)(งานวิจัยทุกชั้นได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก)
- การศึกษาผลดีผลเสียของการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฎในเขตภาคเหนือตอนล่าง , 2545 (เป็นผู้วิจัย)
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้คอมพิวเตอรช่วยสอนผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนของนักศึกษา สถาบันราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง , 2546 (เป็นผู้วิจัย)
(งานวิจัยทั้งสองชิ้นงานได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสถาบันราชภัฏ)
วิชาที่สอน
- หลักการประชาสัมพันธ์
- การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- สื่อประชาสัมพันธ์