[บทที่ 1 ความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์] [บทที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์] [บทที่ 3 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์]
[บทที่ 4 จุดมุ่งหมายในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์] [บทที่ 5 คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์]

โดย อาจารย์บุษบา หินเธาว์ email address: bussaba@rip.ac.th
[ประวัติอาจารย์ผู้สอน] [ChatRoom] [Webboard]