1. ความหมายของสมมติฐาน

2. การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม

3. การทดสอบสมมติฐานของผลต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม

4. การทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม

5. การทดสอบสมมติฐานของผลต่างของสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม