1. ความหมายของการประมาณค่า

2. การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม

3. การประมาณผลต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม

4. การประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม

5. การประมาณค่าผลต่างของสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม