1. ความหมายของสถิติ

2. ความหมายของข้อมูล

3. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

4. ประชากรและตัวอย่าง

5. การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

6. การวัดการกระจายของข้อมูล

กลับไปหน้าจอหลัก